Strona główna  
STRONA GŁÓWNA
Życiorys
Przewody doktorskie
Bibliografia
 
Prof. dr hab JAN POMORSKI. Bibliografia
 

1978
1. Geneza, program i struktura organizacyjna Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski, "Przegląd Humanistyczny" R.22: 1978, nr 1, s. 157-182.
2. Problem doniosłości dziejowej wydarzenia historycznego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin-Polonia", Sectio F, vol. 33/34, 1978/79, s. 151-165, res., rez.
1979
3. Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski a emigracja polska w Wielkiej Brytanii w okresie międzypowstaniowym, "Przegląd Humanistyczny". R.23 [1979], nr 3, s. 143-168.
4. Założenia metodologiczne Osiemnastego brumaire'a Ludwika Bonaparte Karola Marksa, "Kwartalnik Historyczny", R.86, z.1, 1979, s.133-148.
1981
5. Próba idealizacyjnej teorii nauk historycznych, "Studia Metodologiczne" nr 20, s.61-91, sum., rez.
6. Przed Sierpniem był Lipiec, "Miesiące", nr 1.
7. W sprawie społecznych uwarunkowań pracy, [w:] Praca Ludzka. I Ogólnopolska Konferencja Związkowa. OBS Regionu Środkowo-Wschodniego. Tezy programowe, s. 3-5.
8. (Redakcja): Demokracja w polityce, gospodarce i życiu związkowym. Zeszyty Problemowe Ośrodka Badań Społecznych Regionu Środkowo-Wschodniego. Nr 1. Lublin 1981.
1983
9. Jakiej historiografii Polacy dzisiaj potrzebują?, "Przegląd Humanistyczny" R.90, nr 6, s. 173-190.
10. O klasycznym i teoretycznym pojmowaniu przedmiotu poznania historycznego, "Historyka. Studia Metodologiczne", T. XIII, s. 101-118.
11. Rec. z: Tadeusz Buksiński: Metodologiczne problemy uzasadniania wiedzy historycznej. Warszawa-Poznań 1982, "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 1-2, s. 225-228.
1984
12. W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej. Wyd. UMCS, Lublin 1984, 215 s.
13. Współczesne spory wokół teorii faktu historycznego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin-Polonia", Sectio F, vol. 38/39 (1983/84), s.27-54, rez., res.
14. Rec. z Peter Munz: The Shapes of Time. A new look at the philosophy of history. Wersleyan University Press, Middletown 1977, "Przegląd Literatury Metodologicznej", nr 1, s. 25-27.
15. 48 not recenzyjnych (abstraktów) z polskiej literatury naukowej wykonanych na zlecenie American Bibliographical Center - Clio Press i opublikowanych w "Historical Abstracts" i" America: History and Life", vol. 34 (1984) i 35 (1984)

1985
16. Paradygmat "New Economic History"- Studium z teorii rozwoju nauki historycznej. Wydawnictwo UMCS: Rozprawy habilitacyjne Wydziału Humanistycznego, t. XXXVII. Lublin 1985, 196 s.
Rec.: A. Zubertowicz: New Economic History, "Storia della Storiografia. History of Historiography", 1988, s. 128-131.
17. Społeczna funkcja historii a współczesność. Pod redakcją Zygmunta Mańkowskiego i Wyd. UMCS, Lublin 1985, 188 s.
18. Zygmunt Mańkowski, .........: Wstęp (poz. bib. nr 16), s. 5-6.
19. "Społeczna funkcja historii" - analiza kontekstów znaczeniowych pojęcia, /w:/ (poz. bib- nr 17), s. 7-20.
20. Historiografia wobec świadomości prospektywnej współczesnych Polaków, /w:/ (poz. bib. nr 17), s. 169-188.
21. W kierunku teoretycznej integracji badań bibliologicznych, "Studia o Książce", T. 15, s.157-174.
22. Ekonomika, polityka, kultura w procesie generowania historii przez człowieka, "Studia Metodologiczne", nr 24, s.23-50.
23. Jak (nie) czytać Topolskiego? (Uwagi nad lekturą "Teorii wiedzy historycznej" Jerzego Topolskiego), "Przegląd Humanistyczny", nr 3/4, s.161-182.
24. Rec- z R.F. Atkinson: Knowledge and explanation in history. An introduction to the philosophy of history. Cornell University Press, Ithaca-New York 1978, "Przegląd Literatury Metodologicznej" nr 2, s.12-13.
25. Umysł historycznie zniewolony, /w:/ Historia a edukacja polityczna społeczeństwa. Praca zbiorowa pod redakcją prof. Jerzego Maternickiego. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Warszawa 1985, s. 113-128.
26. Karol Marks i paradygmat historii teoretycznej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, vol. XL, 1985, s. 143-155, rez., res.

1986
27. Kazimierz Jodkowski, Zbysław Muszyński, Jacek Paśniczek, ..... : Przedmowa do RRR-4: Czy sprzeczność może być racjonalna?. Wyd. UMCS, Lublin 1986, s. 9-10.
28. 0 dwu poziomach niewspółmierności ontologicznej teorii uniwersalnych, /w:/ Czy sprzeczność może być racjonalna? Zbiór artykułów pod redakcją Kazimierza Jodkowskiego. RRR-4. Wyd. UMCS, Lublin 1986, s.131-143, sum.
29. Historia teoretyczna wobec historii klasycznej, /w:/ Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Poznań 6-9 września 1984 roku. Część I: Referaty plenarne - sekcje. Ossolineum 1986, s. 221-233.
30. Metodologia a rozwój historiografii (głos w dyskusji), /w:/ Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej. Materiały konferencji naukowych w Krakowie i Lublinie 1984 i 1985 pod redakcją Jerzego Maternickiego. COM SNP - Warszawa 1986, s. 40-47.
31. 0 obiegowym i teoretycznym pojmowaniu kategorii "świadomość historyczna", /w:/ Świadomość historyczna w badaniach historycznych, socjologicznych i dydaktycznych. Pod redakcją Jerzego Maternickiego. Warszawa 1986.
32. Hayden White: "historyzm" jako relatywizm językowy w historiografii, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin - Polonia, Sectio I, vol. XI: 1986, rez., sum., s.189-202

1987
33. Marksistowska kategoria zwrotnego oddziaływania polityki na ekonomikę. Próba interpretacji, "Edukacja Polityczna", vol. 10, s. 305-325.
34. Metodologiczne problemy historii najnowszej, "Przegląd Humanistyczny", nr 9, s. 1-12.
35. Paradygmatyczna struktura historiografii współczesnej, "Przegląd Humanistyczny", nr 10, s. 77-102.
36. Metodologia historii a historia historiografii, /w:/ Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej. Część II: Materiały konferencji naukowych w Cedzynie i Białymstoku w 1986 i 1987 pod redakcją Jerzego Maternickiego. COM SNP, Warszawa 1987, s. 51-70.
37. Środowisko historyczne jako przedmiot badań historiograficznych. Uwagi metodologiczne, /w:/ (poz. bib. nr 84), s. 106-117.
38. Metodologiczne problemy nauczania historii najnowszej, /w:/ Z problemów nauczania historii najnowszej. Pod redakcją Wojciecha Czajki i Jana Mańdziuka. Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spassowskiego - ODN w Lublinie, Lublin 1987, s.13-31.

1988
39. Edukacja historyczna u progu XXI wieku, /w:/ Po co uczyć historii?. COM SNP, Warszawa 1988, s. 239-253.
40. Histoire theoretique: essai du modele, "Studia Historiae Oeconomicae", vol. 19, 1988, s. 43-59
41. Teoria i bibliologia. W kierunku teoretycznej integracji badań bibliologicznych, /w:/ Profile nauki o książce. Wyd. UMCS, Lublin 1988, s. 7-42.
42. Kategoria "sterowania" w teorii wiedzy historycznej i praktyce badawczej "nowej historii gospodarczej", "Historyka. Studia Metodologiczne", t. XVIII, s.23-35, sum.
43. Historia a edukacja polityczna. Uwagi dyskusyjne, "Edukacja Polityczna", vol. 12, s. 45-58.
44. Metodologiczne "boje o historię", /w:/ Między historią a teorią. Refleksje nad problematyką dziejów i wiedzy historycznej. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Topolskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Praca zbiorowa pod redakcja Mariana Drozdowskiego. Warszawa-Poznań 1988, s. 28-38.
45. Marian Drozdowski, ... , Andrzej Wyczański, Andrzej Zybertowicz: Jerzy Topolski - For a New Shape of the Historical Science /w:/ (poz. bib. nr 42), s.50-65.

1989
46. Zygmunt Mańkowski, ... , Andrzej Przemyski: Grunwald i stosunki polsko-krzyżackie w świadomości kandydatów na studia historyczne, /w:/ Tradycja grunwaldzka. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Maternickiego. COM SNP, Warszawa 1989, s. 205-224.
47. Koncepcja i zakres badań nad polską metodologią historii dwudziestolecia międzywojennego, /w:/ Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej. Część III: Materiały z konferencji naukowej w Krakowie w 1988 r. pod redakcją Jerzego Maternickiego. COM SNP Warszawa 1989, s. 267-280.
48. Kształcenie historyków w USA i wybranych krajach Europy Zachodniej (Próba analizy porównawczej), [w:] Studia historyczne w Polsce - diagnoza i wizja. Praca zbiorowa pod red. J. Maternickiego. Warszawa 1989.
49. Las relaciones inter-paradimaticas en historia economica y el problema de las investigaciones sobre distribucion de la renta, "Estudis D'Historia Economica", s. 169-177.

1990
50. Metodologiczne problemy historii najnowszej, /w:/ Historia najnowsza jako przedmiot badania i nauczania. Pod red. Jerzego Maternickiego. PWN, Warszawa 1990, s. 20-36.
51. On historical narration. A contribution to the methodology of a research programme, "Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities", vol. 19, s. 41-54.
52. (Redakcja) Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Materiały z I Seminarium "RRR", Lublin 13-14 maja 1986. Wyd. UMCS, RRR-12, Lublin 1990.
53. Słowo wstępne /do:/ (poz. bib. nr 52), s. 9-10.
54. Wokół relatywizmu w naukach o kulturze, /w:/ (poz. bib. nr 52), s. 282-293.
55. "Hipoteza względności językowej" a epistemologia historyczna (Głos w dyskusji nad referatem Tadeusza Zgółki), /w:/ (poz. bib. nr 52) s. 143-156.
56. Cudu nie ma. (Głos w dyskusji nad referatem Wojciecha Sadego), /w:/ (poz. bib. nr 52), s. 100-103.
57. Czas jako wartość i wartościowanie czasu historycznego w historiografii, /w:/ Czas, wartości, historia. Pod red. Z.J. Czarneckiego. Wyd. UMCS. Lublin 1990.
58. Myśl historyczna jako kategoria i przedmiot badań historiograficznych, /w:/ Metodologiczne problemy badań nad dziejami myśli historycznej. Pod red. Jerzego Maternickiego. Warszawa 1990, s. 28-48.
59. Studia historyczne w USA i wybranych krajach Europy Zachodniej, /w:/ Studia historyczne w Polsce i na świecie. Pod redakcja Jerzego Maternickiego, 2 t. Warszawa 1990.

1991
60. (Redakcja) Metodologiczne problemy narracji historycznej. RRR-16. Wyd. UMCS. Lublin 1991.
61. Od redaktora, /w:/ poz. bibl. nr 60, s. 9-10.
62. Wprowadzenie. Spory wokół narracji historycznej, /w:/ poz. bibl. nr 60, s. 11-24.
63. Historyk i metodologia. Wydawnictwo UMCS. Lublin 1991, 165 s.
64. Tezy wystąpienia na Forum Dydaktycznym UMCS, "Sprawy Dydaktyki Uniwersyteckiej", nr 3, czerwiec 1991, s.19-20

1992
65. Rozważania wokół narracji historycznej, "Przegląd Literatury Metodologicznej"', nr 9: 1992, s. 87-102.
66. Historycy wobec problemów tożsamości narodowej i europejskiej - między nacjonalizmem a uniwersalizmem XVIII-XX wiek. Materiały opracowali: Mirosław Filipowicz, Hubert Łaszkiewicz, ... , Jacek Bogucki, "Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" Tom 1, Lublin 1992
67. O potrzebie etnohistorii Europy Środkowo-Wschodniej, tamże, s. 17-19.

1993
68. Inter-Paradigmatic Relations in Economic History and the Problem of Income Distribution Research, "Studia Historiae Oeconomicae", vol. 20: 1993, pp. 9-14.
69. Nobel za odwagę myślenia kontrfaktycznego, "Życie Gospodarcze", nr 45, 7 listopada 1993, s. 26-27.

1994
70. Historia pogranicza jako spotkanie kultur: wprowadzenie do dyskusji, /w:/ Między Wschodem a Zachodem. Międzynarodowa konferencja, Lublin 18-21 czerwca 1991. Redakcja: Hanna Dylągowa, Mirosław Filipowicz. Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1994, s. 91-93.
1995
71. Paradygmat "New Economic History". Droga do "Nobla". Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, s.159 .

1996
72. Lubelskie konwersatorium "Pogranicze", "Biuletyn Informacyjny Instytutu Europy
Środkowo-Wschodniej, nr 1 (za lata 1991-1992), s. 88-97

1997
73. Stan i potrzeby badań nad polską refleksją metodologiczną w dziedzinie historii, /w:/ Metodologiczne problemy syntezy historii historiografii polskiej. Pod redakcją Jerzego Maternickiego. Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1997, s. 95-102

1998
74. W poszukiwaniu antropologicznego wymiaru historii: Aron Guriewicz i Carlo Ginzburg. Interpretacje. Redakcja naukowa ....., "Res Historica" zeszyt 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, 90 s.
75. Wstęp, tamże, s. 7-12
76. Historia, metodologia, współczesność. Redakcja i wprowadzenie ....., "Res Historica" zeszyt 6, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, 180 s.
77. Świadomość historyczna studentów historii w latach 1987-1988. Raport z badań, tamże, s. 31-56
78. "New Economic History": The Origin of the Paradigm, tamże, s. 107-116
79. Historiografia jako autorefleksja kultury poznającej, /w:/ Świat historii. Prace z metodologii historii i historii historiografii dedykowane Jerzemu Topolskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Pod redakcją Wojciecha Wrzoska. Instytutu Historii UAM, Poznań 1998, s.375-379.
80. Profesor Jerzy Topolski jako forma życia. O Profesorze rozmawiają: Janusz Ostoja-Zagórski, Wojciech Wrzosek, Andrzej Zybertowicz, ..... ., "Przegląd Bydgoski. Humanistyczne Czasopismo Naukowe", Rocznik IX (1998), s.83-93.
81. O uprawianiu tytoniu i miłości nad Zatoką Chesapeake w XVII stuleciu, czyli płeć kulturowa i seksualne standardy jako przedmiot badań postmodernistycznej historii kultury. Rec.: Irmina Wawrzyczek: Planting and Loving. Popular Sexual Mores in the Seventeenth-Century Chesapeake. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, "Wiadomości Uniwersyteckie".

1999
82. W poszukiwaniu istoty historiografii. Referat na XVI Powszechnym Zjeździe Historyków we Wrocławiu, /w:/ Przełomy w historii. Wrocław 1999

2000
83. Laudatio: O formach obecności Jerzego Giedroycia w kulturze, /w:/ Jerzy Giedroyc - doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Wydawnictwo UMCS, s. 9-14.
84. Czy scjentyzm w historiografii końca XX wieku jest całkiem passe?, "Historyka. Studia Metodologiczne" T. XXX, 2000, s. 17-25
85. Koncepcja paradygmatu historiograficznego, /w:/ Historia. Poznanie i przekaz. Pod redakcją Barbary Jakubowskiej, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 2000, s. 137-144.

2001
86. Laudacja z okazji wręczenia Redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 27 września 2000, "Roczniki Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu", tom 4, 2001, s. 25-29
87. Uniwersytet wobec wyzwań cywilizacji współczesnej (Wykład inauguracyjny w Kolegium Licencjackim UMCS w Radomiu), "Wiadomości Uniwersyteckie", nr 8, 2001, s.39-40.

2002
88. Światooglądy historiograficzne. Pod redakcją ...., Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, 238 s.
89. Wstęp, tamże, s. 7-8
90. Jak uprawiać metodologię historii ? Wokół koncepcji Jerzego Topolskiego, tamże, s. 11-21.
91. Kilka refleksji nad "Elementarzem" ks. Życińskiego - /"Elementarz księdza Życińskiego dla biskupa i świeckiego" - teksty wybrał i ułożył Tomasz Kunz/, "Akcent. Kwartalnik literacki" nr 3 (89), 2002
92. Stan i potrzeby badań nad polską refleksją metodologiczną w dziedzinie historii, /w:/, s.95-101.

2003
93. Laudatio: Depozytariusz wartości europejskich, [w:] Krzysztof Pomian - doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 8-17.
94. Słowo wstępne, /w:/ Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, pod redakcją Hałyny Sołowij, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003
95. Jakiej historiografii Polacy potrzebują? W 40-lecie "Zeszytów Historycznych" Jerzego Giedroycia: Wyrzec się złudzeń, nie rezygnować z marzeń, "Tygodnik Powszechny", nr 1 (2791), 5 stycznia 2003

2004
96. The Massage of the Congress, "Wiadomości Uniwersyteckie" UMCS Lublin, nr specjalny: Higher Education for United Europe, 28 April - 1 May 2004, s. 5
97. European University Rectors Congress, "Polish Market". No 3-4 (91-92) April 2004, p. 8
98. [to samo w wersji francuskiej]: Le congres des recteurs des universites europeennes, tamże, s. 8.
99. Uniwersytety wobec wyzwań europejskich, Gazeta Wyborcza", 28 kwietnia 2004, dodatek specjalny: Kongres Rektorów, s. 6-7
100. "Higher Education for United Europe" Congress in snapshots. Eds.: ....., Monika Baraniewska, Paweł Frelik. Publishers: Maria Curie Sklodowska University, Maria Curie-Skłodowska Foundation. Lublin 2004, 40 p.
101. Historia historiografii, jej dzień dzisiejszy i perspektywy, [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. Pod redakcją Jerzego Maternickiego, Rzeszów 2004, s. 79-98
102. Punkt widzenia we współczesnej historiografii, /w:/ Punkt widzenia w języku i kulturze. Pod redakcją Jerzego Bartmińskiego, Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i Ryszarda Nycza. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s.11-32.
103. Pomiędzy dziedzictwem "Solidarności" a homo sovieticus. Głos w dyskusji panelowej, /w:/ Między homo sovieticus a tradycją "Solidarności". Zeszyt konferencyjny pod red. Arnolda Warchoła. Wydawnictwo WSH-E w Łodzi, Łódź 2004, s. 30-36.
104. Co to jest nauka? (Remake, po 60 latach, wykładu prof. Narcyza Łubnickiego), "Wiadomości Uniwersyteckie", nr 4 (110), kwiecień/maj 2004, s. 12-14.
105. Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny. Redakcja naukowa prof. Jerzy Maternicki. Wydawnictwo JUKA, W-wa 2004. Opracowane hasła: generalizacja historyczna (s.81), historyzm (s.134-135), poznanie historyczne (s. 294), rozumienie w historii (s.341-342), wyjaśnianie w historii (s. 429-431), historiografia tradycyjna, modernistyczna i postmodernistyczna (s. 131-133)
106. Adam Stanowski. Krótkotrwałe "Miesiące" i nadzieja, która trwa, /w:/ Adam Stanowski (1927-1990). Pod redakcją ks. Alfreda Wierzbickiego, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2004, s. 123-132.

2005
107. Historiografia i pamięć. Myśl historyczna Jerzego Giedroycia, /w:/ Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego. Redaktorzy: Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Stępnik. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s.155-170.Giedroycia rozumienie historii
108. Spoglądając w przeszłość. Studia i szkice historiograficzne. Wydawnictwo UMCS, 323 s. [w druku]

PUBLICYSTYKA (wybór)

109. Ruch komitetów obywatelskich, "Gazeta Obywatelska", nr 6 (1990.04.05), s. 1,5.
110. Jaka Rada ?, "Gazeta Obywatelska", nr 7 (1990-04.15), 5.
111. 0 potrzebie gruntownej sanacji miasta, "Gazeta Obywatelska" nr 8 (1990.04-22), s.4.
112. Fachowcy do Ratusza. Rozmowa z doc. dr hab. Janem Pomorskim, szefem sztabu wyborczego Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny w wyborach samorządowych., "Dzień", 8.V.90, s. 3.
113. "Ratować dolinę Bystrzycy" - z urbanistą Romualdem Dylewskim, kandydatem KOL na radnego rozmawia ........, "Dzień", 10.V.90, s. 3.
114. "Telefony dla Lubelszczyzny" - z Jerzym Łukowskim, kandydatem KOL na radnego rozmawia ..................., "Dzień" 11-13.V.90, s.3.
115. "Ładnie mieszkać w ładnym mieście" - z architektem Ewą Kiptą, kandydatem KOL na radnego rozmawia ............, "Dzień", 14.V.90, s-2.
116. "Między miastem a wsią" - z Leszkiem Daniewskim, kandydatem KOL na radnego rozmawia ......., "Dzień", 15.V.90, S. 3.
117. "Program liberała" - z Janem Jackiem Szymoną, kandydatem KOL na radnego rozmawia ....., "Dzień", 17.V.90, s- 3.
118. "Utworzyć Centrum Kultury Europejskiej w Lublinie" - z Zygmuntem Nasalskim, kandydatem KOL na radnego rozmawia ......, "Dzień", 23.V.90, s. 4.
119. "Program ekologa" - z docentem Zdzisławem Marianem Kozakiem, kandydatem KOL na radnego rozmawia ......, "Kurier Lubelski", 25-27.V.90, s. 3.
120. Na kogo będę głosował, "Gazeta Wyborcza w Lublinie" (31) 21.XI.90, s.I.
121. Tezy wystąpienia na Forum Dydaktycznym UMCS, "Sprawy Dydaktyki Uniwersyteckiej", nr 3 (czerwiec 1991), s. 19-20.
122. (podpisano (jp)): Czy nauce polskiej grozi bankructwo?, "Przegląd Akademicki" numer specjalny "O": grudzień 1991, s. 4-6.
123. "Przeszłość to także chwile dobre" - z Tomaszem Venclową, z okazji przyznania mu doktoratu honorowego UMCS rozmawiał ...., tamże, s. 18.
124. (jp): Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, tamże, s. 23.
125. Co dziś znaczy europejskość ?, "Gazeta w Lublinie", 24.I. 91, S. II.
126. Sondaż "Demosu": Jak mieszkańcy oceniają nowe władze ? "Gazeta w Lublinie", 10.IV.91, s. I.
127. Sondaż "Demosu": Najpilniejsze sprawy w Lublinie, "Gazeta w Lublinie", 11.IV.91, s. I.
128. Sondaż "Demosu": Radio Lublin najlepsze, "Gazeta w Lublinie", 8.IV.91, s. III.
129. Nazywanie rzeczy po imieniu (Dwie kontrowersyjne uchwały Rady Głównej), "Przegląd Akademicki", nr 1/92, s. 11.
130. (jp): Studia w USA - różnorodność gwarancją zdrowej konkurencji, "Przegląd Akademicki", nr 2/92, s.18-21.
131. (jp): Uniwersytety i demokracja, "Przegląd Akademicki", nr 3/92, s.5-6.
132. (jp): Studia w Niemczech, tamże, s. 18.
133. (jp): Jak dostać się na studia w Stanach ?, tamże, s. 24-25.
134. (jp): Polska Akademia Umiejętności - odrodzona korporacja, "Przegląd Akademicki", 4/92, s. 7.
135. "Świetlana przeszłość - jaka przyszłość?" - z profesorem Gerardem Labudą, prezesem PAU rozmawia ......., tamże, s. 8-10.
136. Granty i fellowship, czyli polsko-amerykańska wymiana naukowa, tamże, s. 14.
137. (jp): Amerykanistyka na Uniwersytecie Warszawskim, "Przegląd Akademicki", 5/92, s. 5.
138. (jp): Co dalej z CKK ?, tamże, s. 6.
139. Jak się bronić, czyli "Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej", tamże, s. 10.
140. (jp): Nowela nie do końca napisana.... (Rządowy projekt zmiana w Ustawie o szkolnictwie wyższym), "Przegląd Akademicki", 7/92, s. 5.
141. (jp): Dogonić Europę... (studia w Hiszpanii), tamże, s. 20-21.
142. "W nauce eksperci wybierają ekspertów" z prof. Aleksandrem Gieysztorem, prezesem Polskiej Akademii Nauk rozmawia....... "Przegląd Akademicki", 8/92, s.8-10.
143. (jp): ERASMUS, tak:@le, s. 14-15.
144. (jp): Studia w kraju tulipanów, "Przegląd Akademicki", 12/92, s.9-11.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zakład Metodologii Historii UMCS w Lublinie
Wykonał na podstawie jednej z szat Mambo: Krzysztof Karauda
2000-2005