Strona główna  
STRONA GŁÓWNA
Życiorys
Przewody doktorskie
Bibliografia
 
Prof. dr hab JAN POMORSKI. Życiorys
 

 

  1. Urodzony 16 maja 1954 roku w Lublinie. Absolwent tutejszego I LO im. Stanisława Staszica, w latach 1973-76 studiuje na UMCS historię i filozofię według indywidualnego programu. Po trzech latach studiów zdaje egzamin magisterski i od 1 października 1976 zostaje zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Historii UMCS. Doktorat broni w czerwcu 1980 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, habilituje się na UMCS w lutym 1986 roku na podstawie rozprawy Paradygmat "New Economic History". Studium z teorii rozwoju nauki. Od roku 1987 kieruje Zakładem Metodologii Historii. Stanowisko profesora UMCS otrzymuje w 1991 roku, tytuł naukowy profesora w roku 1993. Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego uzyskuje najpierw na Uniwersytecie Warszawskim (1995), gdzie pracował równolegle w latach 1995-97 kierując Katedrą Metodologii Historii, a następnie w roku 1998 na UMCS.

  2. Specjalnością naukową Profesora Pomorskiego jest przede wszystkim metodologia historii i innych nauk społecznych. Z tego zakresu opublikował cztery książki i kilkadziesiąt rozpraw naukowych. Badawczo bliskie są mu również historia historiografii, antropologia i teoria kultury, a ostatnio także metodyka e-learningu. Na seminarium Profesora powstało około stu prac magisterskich, wypromował 10 doktorów, dwóch z nich już się habilitowało i kierują własnymi Zakładami. Wielokrotnie był powoływany na recenzenta w przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz wnioskach o tytuł naukowy. Promotor doktoratów honorowych Jerzego Giedroycia (2000) i Krzysztofa Pomiana (2003). Kierował licznymi projektami badawczymi, resortowymi w latach osiemdziesiątych, a następnie grantami KBN. Organizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. W czasie 28 lat pracy dydaktycznej prowadził zajęcia na historii, europeistyce, anglistyce, stosunkach międzynarodowych i bibliotekoznawstwie. Szczególnie ceni sobie tytuł homo didacticus przyznany mu przez studentów w roku 1998.

  3. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Współzałożyciel i sekretarz naukowy Lubelskiego Konwersatorium "Pogranicze" w latach 1992-1993; współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Przewodniczący Komisji Metodologii Historii i Badań nad Historiografią Komitetu Nauk Historycznych PAN od 1999 roku. Współzałożyciel i przewodniczący Kolegium redakcyjnego, ukazującej się od 1984 roku, serii wydawniczej "Realizm - Racjonalność - Relatywizm". Członek kolegium redakcyjnego takich czasopism, jak "Historyka. Studia Metodologiczne" i "Res Historica" oraz jednego z pierwszych polskich e-czasopism "Kultura i Historia", a także "Roczników Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów". Profesor Pomorski był jednym z animatorów powstania tej najmłodszej lubelskiej uczelni i faktycznie nią kieruje od założenia w 1999 roku. W maju 2004 roku został wybrany w Kijowie na Przewodniczącego jej Konwentu.

  4. Niezwiązany nigdy przynależnością do żadnej partii, Jan Pomorski podkreśla swój ideowy związek z niezależnym harcerstwem oraz z pierwszą "Solidarnością", a doświadczenia z lat 1980-81 i te późniejsze z roku 1989 uważa za najważniejszą w swym życiu. Był jednym z współtwórców NSZZ "Solidarność" na Wydziale Humanistycznym UMCS, współorganizatorem (wraz z L. Pagą i Z. Hołdą) Ośrodka Badań Społecznych przy Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie. Wraz z Adamem Stanowskim wydawał w roku 1981 "Miesiące". Współpracownik Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny w 1989 roku, animator ruchu Komitetów obywatelskich w Lublinie (przewodniczący w dzielnicy Konstantynów-Węglin, delegat na spotkania KO przy Lechu Wałęsie). Przewodniczący Sztabu Wyborczego Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny w wyborach samorządowych 1990 roku. Współorganizator kampanii wyborczej senatorów Adama Stanowskiego (1989) i Jerzego Kłoczowskiego (1990). W latach tych zdobywa spore doświadczenie dziennikarskie. Regularnie pisuje do "Gazety Obywatelskiej", "Dnia" i "Gazety w Lublinie". Te związki z prasą kontynuuje następnie w dwutygodniku "Przegląd Akademicki", z którym blisko współpracuje w latach 1991-1993, publikując artykuły i wywiady na tematy nauki i szkolnictwa wyższego. Bywał ekspertem i doradcą przy wielu inicjatywach gospodarczych i samorządowych, w tym przy opracowywaniu strategii rozwoju Lubelszczyzny i Lublina. Pomysłodawca i wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej", który wspierał referendum europejskie na Lubelszczyźnie. Aktualnie związany z warszawską Fundacją Lesława A. Pagi, promującą dobre praktyki w życiu gospodarczym i publicznym. W roku 2004 Lubelski Klub Biznesu wyróżnił go swoim medalem "za szczególny wkład we współpracę środowisk naukowych i biznesowych oraz promocję Lublina jako centrum akademickiego." Od lat Profesor Pomorski aktywnie uczestniczy w życiu uniwersytetu. Jeszcze jako doktor był przedstawicielem młodych pracowników do Senatu UMCS, a zasiada w nim nieprzerwanie od roku 1989, najpierw jako przedstawiciel Wydziału Humanistycznego, a od 1 września 1999 jako Prorektor ds. Ogólnych. Wielokrotnie członek senackich i rektorskich komisji, aktualnie Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Finansów i Rektorskiej Komisji ds. Strategii. Wicedyrektor Instytutu Historii UMCS w roku 1991. Z jego inicjatywy doszło do reaktywowania działalności Fundacji UMCS, założenia Kolegiów Licencjackich w Biłgoraju, Radomiu i Kazimierzu Dolnym, powstania Konfederacji Szkół Wyższych UMCS oraz Stowarzyszenia Absolwentów UMCS. Jest współtwórcą Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, członkiem Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji i przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Finansowej przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, współpracownikiem Fundacji Rektorów Polskich. Przeszedł wiele szkoleń z zakresu zarządzania uniwersytetem, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak w Europie, obecnie sam prowadzi takie zajęcia jako ekspert organizacji międzynarodowych. Jest członkiem European University Association, International University Association, International Meeting of University Administators, European University Information Systems (EUNIS), European Distance and e-Learnig Network (EDEN). Był Prof. Pomorski pomysłodawcą i organizatorem takich znaczących w życiu naszego Uniwersytetu uroczystości, jak: wręczenie 100 tysięcznego dyplomu UMCS z udziałem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, uroczystość inauguracji pierwszego roku akademickiego w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z udziałem Prezydentów RP i Ukrainy, Kongresu Rektorów Uniwersytetów Europejskich z okazji poszerzenia Unii Europejskiej "Higher Education for United Europe", Lublin 29 kwietnia-1maja 2004 czy koncertu z okazji 60-lecia UMCS. Odznaczony Srebrnym (1992) i Złotym (2004) Krzyżem Zasługi. Za największy swój sukces zawodowy uważa zbudowanie nowego gmachu dla Humanistyki oraz przyjęcie Deklaracji Lubelskiej na zakończenie obrad Kongresu Rektorów.

  5. Od lat Profesor Pomorski aktywnie uczestniczy w życiu Uniwersytetu. Jeszcze jako doktor był przedstawicielem młodych pracowników do Senatu UMCS, a zasiada w nim nieprzerwanie od roku 1989, najpierw jako przedstawiciel Wydziału Humanistycznego, a od 1 września 1999 jako Prorektor ds. Ogólnych. Wielokrotnie członek różnych senackich i rektorskich komisji, aktualnie Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Finansów i Rektorskiej Komisji ds. Strategii. Wicedyrektor Instytutu Historii w roku 1991. Z jego inicjatywy, jako Prorektora UMCS, doszło do reaktywowania działalności Fundacji UMCS, założenia Kolegiów Licencjackich w Biłgoraju, Radomiu i Kazimierzu Dolnym, powstania Konfederacji Szkół Wyższych UMCS oraz Stowarzyszenia Absolwentów UMCS, podjęcia współpracy naukowej przy ewidencji zasobów archiwalnych Instytutu Literackiego w Paryżu. Jest współtwórcą Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, członkiem Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji i przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Finansowej przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, współpracownikiem Fundacji Rektorów Polskich. Przeszedł wiele szkoleń z zakresu zarządzania uniwersytetem, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Jest członkiem European University Association, International University Association, International Meeting of University Administrators, European University Information Systems (EUNIS), European Distance and e-Learnig Network (EDEN). Był Prof. Pomorski organizatorem takich znaczących w życiu naszego Uniwersytetu uroczystości, jak: wręczenie 100 tysięcznego dyplomu UMCS z udziałem Prezydenta RP, uroczystości inauguracji pierwszego roku akademickiego w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z udziałem Prezydentów RP i Ukrainy czy Kongres Rektorów Uniwersytetów Europejskich z okazji poszerzenia Unii Europejskiej "Higher Education for United Europe", Lublin 29 kwietnia -1maja 2004. Za największy swój sukces zawodowy jako Prorektora uważa zbudowanie nowego gmachu dla Humanistyki oraz przyjęcie Deklaracji Lubelskiej na zakończenie obrad Kongresu Rektorów Uniwersytetów Europejskich.
  6. Odznaczony Srebrnym (1992) i Złotym (2004) Krzyżem Zasługi.
  7. Żonaty od 25 lat, ma dwoje dzieci: syn ukończył Szkołę Główną Handlową, córka studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor najchętniej wypoczywa wędrując po Tatrach lub grając w tenisa.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zakład Metodologii Historii UMCS w Lublinie
Wykonał na podstawie jednej z szat Mambo: Krzysztof Karauda
2001-2005